top of page
Curs-reconegut-copia-298x300.png
Logotip FISS DSO - versió COLOR.jpg

RECONEIXEMENTS DE LES ACTIVITATS FORMATIVES CONTINUADA

Formació permanent del personal docent

Les activitats reconegudes d'entitats externes tenen el mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència.

 

El reconeixement de les activitats no l’ha de sol·licitar individualment el professorat interessat sinó que la institució organitzadora serà la que sol·liciti el reconeixement. 

 

Curs reconegut com a activitat de formació permanent  del personal docent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,       d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012 de 20 d'agost de 2012, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari.

 

Aquest curs compleix les hores de formació necessàries per aconseguir el PERFIL PROFESSIONAL D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT, però això no significa que pel fet de inscriure's a la formació, ja s'aconsegueix el perfil.

Trobareu tota la informació oficial referent als PERFILS PROFESSIONALS del personal docent clicant aquí.

 

Cada una de les noves edicions de la formació, disposa d'un codi REC únic otorgat pel Departament d' Educació de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa cal fixar-nos en les dates en què s'imparteixen cada una de les edicions (clica).
 

Al finalitzar el curs, és el propi Departament d' Educació de la Generalitat de Catalunya qui incorpora les hores de formació en el vostre expedient, de forma directa. Però si necessiteu un certificat conforme heu realitzat la formació, ens el podeu demanar.
 

En cap cas es donarà cap tipus de document on hi consti el logo del Departament d' Educació de la Generalitat de Catalunya, ja que així ho marca la llei.
 

Normativa per la certificació

 

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya disposa d'una base de dades on consta la informació dels certificats de participació en activitats de formació, tant les organitzades pel Departament d'Educació com les que es fan amb el seu reconeixement.

 

Aquesta base de dades permet que la certificació de la participació en les activitats de formació permanent del professorat es realitzi per via telemàtica i, per tant, no es lliuraran certificats en format paper.
 

Per obtenir el certificat d'una activitat formativa es requereix l’assistència mínima a un 80% de les hores presencials i l'avaluació positiva de totes les tasques encomanades en relació amb l’aprofitament. En el cas de les activitats telemàtiques s'han d'haver superat totes les activitats proposades en la formació. Només les activitats de 5 o més hores són susceptibles de certificació. Es pot accedir als certificats de formació mitjançant la pàgina els meus certificats.

Disponibilitat
 

Els certificats seran visibles en el lloc web com a molt tard a partir de les quatre setmanes d'haver finalitzat l'activitat.

Si quatre setmanes després d'haver finalitzat l'activitat, no podeu visualitzar el certificat d'assistència, cal posar-se en contacte amb les persones responsables de l'activitat, indicant el codi de l'activitat, el nom i els cognoms, el DNI i el lloc de realització. Per fer-ho s'ha d'entrar a la pàgina web les meves activitats i clicar damunt de la icona del correu de l'activitat corresponent.

Com accedir-hi?
 

Per accedir a la consulta de certificats cal disposar d’usuari i contrasenya XTEC actualitzats. Per a més informació sobre l'usuari XTEC es pot visitar la pàgina d’atenció a l’usuari/ària.


Només en el cas que una persona no pugui disposar d'identificador XTEC perquè no compleix els requisits per tenir-lo, sol·licitarà el certificat per correu electrònic a la institució organitzadora de l'activitat.

Consulta nostres activitats formatives vigents que hem rebut el reconeixement pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, trobaras el nom de nostre entitat Associació d'Usuaris i Estudiants de Llengua de Signes (AUELS) :

 

 http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formacio-altres-institucions/activitats-reconegudes/

Consulta el document en format PDF; sobre la llista de cursos de formació reconegudes

¿Quines activitats poden obtenir el reconeixement Formació d'Interes en Serveis Socials (FISS)?

El reconeixement FISS és una distinció adreçada a aquelles fundacions, associacions i d’altres entitats formadores que imparteixen ensenyaments en l’àmbit dels afers socials que siguin formació continuada (cursos, seminaris, congressos, tallers jornades, etc.) i que poden ser en qualsevol de les modalitats presencial, semipresencial o a distància.

Tot i que preferentment els continguts han d’estar directament vinculats a l’àmbit d’afers socials, les activitats formatives que optin a aquesta distinció també poden estar relacionades amb altres àmbits d’atenció a les persones com ara el sociosanitari, el sociolaboral o el comunitari, entre d’altres.

El reconeixement FISS dóna dret a la entitat formativa que el rep a incloure el logotip acreditatiu en la difusió de l’activitat i mencionar el reconeixement per part del Departament de Drets Socials.

Curs reconegut com a formació d’ interès social pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya amb els números codis d’expedients FISS: 

 

        - FISS / 2018 / 40 (A1) de 120h

        - FISS / 2018 / 41 (A2) de 120h

        - FISS / 2018 / 42 (B1) de 120h.

        - FISS / 2018 / 43 (B2) de 120h

        - FISS / 2021 / 040 (C1) de 120h

        - FISS / 2022 / 054 (C2) de 120h

        - FISS / 2017 / 43 (Introducció de LSC) de 30h

        - FISS / 2015 / 115 (Psicosociologia de la Comunitat Sorda) de 80h

        - FISS / 2017 / 13 (Curs d'Orientació Professional: Metodologia de la intervenció i estratègies per a

           l'atenció a l'alumnat sord) de 80h

       - FISS / 2021 / 042 (Taller de conversa en LSC)

       - FISS / 2022 / 025 (Introducción de LSE) de 30h

       - FISS /2023 / 249 (Signesalut) de 60h.

 

Més informació sobre les activitats reconegudes i perfil professional:

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/serveis/recursos_per_a_professionals/04_comite_d_experts/

Consulta de les activitats formatives vigents que hem rebut el reconeixement de la formació d’interès en serveis socials:

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/02serveis_i_tramits/06recursosprofessionals/comite_expertes_i_experts_en_formacio/activitats-formatives-_FISS.pdf

Curs reconegut com a formació d’ interès sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (veure següent adjunt PDF de una carta atorgament (validessa fins un any de la mateixa resolució de cada edició):

Formació d'interès en serveis socials
Logotip FISS DSO - versió COLOR.jpg
RIS
bottom of page